Ogólne zasady użytkowania


Nr. referencyjny: OSZÁFF/2016-1

Obecne Ogólne Zasady Użytkowania (dalej zwane: OZU) pokazują zasady korzystania oraz użytkowania przez Użytkowników, dostępnego poprzez stronę internetową www.motar.pl (dalej zwaną: Stroną Internetową) oraz aplikacje smartfonowe systemu pośrednictwa "telesamochodowego" (dalej zwanego: Systemem) stanowiącego własność i obsługiwanego przez firmę Oszkar.com Telekocsi Kft. (dalej zwanej: Usługodawcą).

Drogą rejestracji, oraz umieszczenia ogłoszenia samochdowego lub bezpośrednią deklaracją złożoną podczas rezerwacji miejsca w samochodzie, oraz korzystaniem z Usługi, pomiędzy Użytkownikiem a firmą Oszkar.com Telekocsi Kft. powstaje umowa online, zgodnie z ust. 4 Art. 5 Ustawy nr. CVIII. z 2001 r. o niektórych kwestiach związanych z elektronicznymi usługami komercyjnymi. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem powinna być uznawana za powstałą i wiążącą od chwili, gdy Użytkownik dokonał pomyślnej rejestracji w Systemie. Niezbędnym warunkiem pomyślnej rejestracji jest zaakceptowanie OZU.

Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej modyfikacji niniejszych OZU, przy jednoczesnym informowaniu o tym fakcie Użytkowników. Informowanie następuje poprzez publikację na Stronie Internetowej, co najmniej 3 dni przed wejściem w życie zmodyfikowanych OZU. Zmodyfikowane przepisy będą wiążące wobec Użytkownika przy okazji pierwszego użytkowania Systemu po ich wejściu z życie. O ile Użytkownik nie zgadza się ze zmianami w OZU, ma możliwość skasowania swojej rejestracji funkcją "Usunięcie rejestracji" znajdującą się na stronie "Modyfikacja, uzupełnienie, ustawienia Danych Osobowych" Profilu Użytkownika.

Spis Treści
1 Przedmiot stosunku prawnego
2 Pojęcia
3 Obsługa i przekazywanie danych
4 Rejestracja
5 Warunki korzystania z Usługi
6 Obowiązki Użytkowników
7 Obowiązki Kierowców
8 Obowiązki Pasażerów
9 Opłata rezerwacyjna oraz związane z nią obowiązki Użytkowników
10 Kwestia odpowiedzialności
11 Przedpłata online
12 Transport bagaży
13 Obsługa kredytów
14 Ograniczenie dostępu
15 Wypowiedzenie
16 Prawa związane z własnością intelektualną
17 Obsługa skarg
18 Postanowienia Inne


1. Przedmiot stosunku prawnego
1.1. Przedmiotem stosunku prawnego jest korzystanie z Systemu zarządzanego przez Usługodawcę, oraz prowadzona poprzez System działalność pośrednictwa online przewozu osobowego dla osób podróżujących w identycznym kierunku (dalej zwana: Usługą).


2. Pojęcia
2.1. Usługodawca: Oszkar.com telekocsi Kft.

2.2. Obowiązkowo publikowane dane Usługodawcy:

Nazwa: Oszkar.com telekocsi Kft.
Siedziba: 1133 Budapeszt, Hegedűs Gyula u. 67., Węgry
Adres do korespondencji: 1133 Budapeszt, Hegedűs Gyula u. 67., Węgry
Konto e-mail: info@motar.pl
Numer telefonu: +36 1/6333-696
Web: www.motar.pl
Imiona i nazwiska osób kontaktowych: Máté Gyürüs, Attila Prácser
Numer podatkowy: 24064253-1-41
Numer podatkowy wspólnotowy: HU24064253
Numer rejestracyjny firmy (REGON): Cg.01-09-988724
Sąd rejestrujący: Stołeczny Sąd Gospodarczy w Budapeszcie
Numer rejestracyjny Izby: BU24064253
Izba Handlowa i Przemysłowa Budapesztu
Bank prowadzący konto: Budapest Bank Zrt.
NUmer konta bankowego: HU22-10100716-15811200-01003004 SWIFT: BUDAHUHB
Provider: Linode, LLC
329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A
Galloway, NJ 08205, United States
support@linode.com

2.3. Dalsze pojęcia:

Usługa: obsługa strony internetowej umożliwiającej usługę telesamochodową dla osób podróżujących identyczną trasą (Kierowców i Pasażerów)

Strona: strona internetowa www.motar.pl

System: Wspólne określenie systemu informatycznego realizującego Usługę oraz strony internetowej i powiązanych aplikacji smartfonowych umożliwiających jego użytkowanie

Trasa: droga między punktami wyjazdu i dojazdu

Kierowca: Zarejestrowany użytkownik, który ogłasza swoje wolne miejsca (nadaje ogłoszenie samochodowe) na jakąś trasę

Pasażer: Zarejestrowany użytkownik, który rezerwuje sobie miejsce u któregoś kierowcy na jakąś trasę

Użytkownik: Osoba zarejestrowana w Systemie, Kierowca lub/i Pasażer

Przewóz: pojazd kursujący w danym terminie po danej trasie

Rejestracja: wypełnienie danych w Systemie w punkcie menu "Rejestracja", oraz wysłanie ich Usługodawcy poprzez kliknięcie w przycisk "Rejestruję się"

Nazwa Użytkownika: wybrana przez Użytkownika w trakcie rejestracji, unikalna nazwa służąca do identyfikacji, działalność Użytkownika w Systemie pojawia się pod tą nazwą

Profil: Miejsce pokazania danych i ocen dotyczących Użytkownika

Dane kontaktowe: Wszystkie dane (zawierające między innymi, ale nie wyłącznie: numer telefonu, konto e-mail, nazwa użytkownika skype, konto Facebook, odnośnik lub tekst zawierający kontakt), które umożliwiają podjęcie kontaktu z danym użytkownikiem.

Ogłoszenie samochodowe: ogłoszenie umieszczone w Systemie przez Kierowcę, zawierające główne parametry podróży (miejce i terminy wyjazdu i dojazdu, trasa, przystanki, liczba wolnych miejsc, wkład w koszty podróży itd.)

Ogłoszenie pasażerskie: ogłoszenie umieszczone w Systemie przez Pasażera, zawierające główne parametry wymaganej podróży (miejce i terminy wyjazdu i dojazdu, trasa, liczba wymaganych miejsc, proponowany wkład w koszty podróży itd.)

Wkład w koszty podróży: (krótkie określenie: opłata za drogę, opłata za przejazd) kwota ustalona przez Kierowcę (w Złotych, Euro, Funtach angielskich lub Frankach szwajcarskich), w zamian za którą Kierowca przewiezie Pasażera przez daną Trasę. Cenę ustaloną w Funtach angielskich lub Frankach szwajcarskich mogą podać wyłącznie Użytkownicy posiadający pakiet biznesowy. Kierowca może zadecydować o kwocie uznanego przez siebie za rozsądny wkładu w koszty podróży na podstawie własnego uznania oraz w zależności od swojego pakietu biznesowego.

Trasa krajowa: Ogłoszenie samochodowe, lub jej część, której punkt wyjazdowy i dojazdowy znajdują się na terenie jednego kraju.

Trasa międzynarodowa: Ogłoszenie samochodowe, lub jej część, której punkt wyjazdowy i dojazdowy znajdują się na terenie różnych krajów.

Ogłoszenie komercyjne: takie ogłoszenie samochodowe, które spełnia co najmiej jeden z poniższych trzech warunków:

 • Na przewozie ogłoszono ponad pięć wolnych miejsc
 • Przewóz wyjeżdża tylko w przypadku osiągnięcia minimalnej, przekraczającej jedną osobę ilości pasażerów
 • Podanie wyższego od ustalonego przez System maksymalnego (0,25 Zł/km) wkładu w koszty podróży
Wykaz: część Systemu pokazująca opublikowane Ogłoszenia Samochodowe lub Pasażerskie

Oznakowanie ogłoszeń: oznaczenie odróżniające używane do kategoryzacji lub wyróżnienia ogłoszeń, ikona, która pojawia się na Stronie Internetowej w Wykazie przy ogłoszeniach zawierających podane przez Użytkownika słowo kluczowe

Pakiet Premium: (niedostępny od 20 maja 2016 r.) pakiet oferujący Kierowcy, w zamian za określoną opłatę, następujące uprawnienia:

 • brak reklam
 • ustalenie oznakowania ogłoszeń (stworzenie nowego onakowania, który wedle decyzji Użytkownika będzie widoczny wyłącznie dla Użytkownika, lub dla wszyskich Użytkowników)
 • Tytuł i oznaka "Zweryfikowany Użytkownik Motara" (Przy płaceniu przelewem bankowym)
Pakiet Komercyjny: pakiet oferujący Kierowcy, w zamian za określoną opłatę, następujące uprawnienia:

 • brak reklam
 • ustalenie oznakowania ogłoszeń
 • Tytuł i oznaka "Kierowca Komercyjny"
 • możliwość synchronizowania ogłoszeń
 • możliwość umieszczenia ogłoszenia komercyjnego
 • możliwość umieszczenia ogłoszeń pokrywających się w czasie
Zweryfikowany Użytkownik Motara: Kierowca, który co najmiej raz uregulował cenę płatnej usługi z której korzystał drogą przelewu bankowego, jego oznakowanie w Systemie: ikona orderu w kolorze zielonym

Kierowca Komercyjny: Kierowca dysponujący Pakietem Komercyjnym, jego oznakowanie w Systemie: ikona kierownicy w kolorze złotym

Płatność Online: bezpieczna możliwość dokonywania płatności online pomiędzy Użytkownikami, realizowana za pośrednictwem systemu płatności firmy OTP Mobil Kft., za pomocą której Pasażer może uregulować opłatę za przejazd przed datą podróży lub w trakcie podróży.

Opłata Transakcyjna:Opłata płacona w przypadku korzystania z płatności online

Opłata Rezerwacyjna:Opłata płacona przez Pasażera, którą otrzymuje i przekazuje Usługodawcy Kierowca (patrz podrozdział 9.A)

Opłata za pośrednictwo: Opłata płacona przez Kierowcę na rzecz Usługodawcy w przypadku, kiedy system opłat rezerwacyjnych według podrozdziału 9.A nie może być zastosowany (patrz podrozdział 9.B)

Ustalony wkład w koszty podróży: jeżeli w ogłoszeniu samochodowym nie została wymieniona konkretna opłata drogowa, Kierowca i Pasażer kwotę opłaty za przewóz ustalają wspólnie.

Kredyt: wirtualna waluta użytku wewnętrznego nabyta za opłatę, która może być użyta w Systemie do korzystania z pewnych usług.

Zarządzanie saldem: Interfejs w Systemie śledzący spożywanie kredytów i ich aktualne saldo.

Transport bagażu: czynność, w trakcie której nadawca bagażu nie podróżuje razem z Kierowcą, lecz przekazuje bagaż przeznaczony do przewozu Kierowcy, który w zamian za ustaloną opłatę dostarcza bagaż na poprzednio ustalone miejsce przeznaczenia.


3. Zarządzanie danymi, przekazywanie danych
3.1. ZARZĄDZANIE DANYMI

3.1.1 System przetwarza dane osobowe Użytkowników (z adresem IP włącznie) w sposób poufny, nie przekazuje ich stronom trzecim poza przypadkami określonymi w podpunkcie PRZEKAZYWANIE DANYCH, oraz gwarantuje przestrzeganie ustawowych zasad ochrony danych. Przekazanie danych jest dopuszczone wobec Policji i innych organów ścigania, jeśli zwrócą się o dane w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Z Systemu w pełności mogą korzystać tylko rejestrowani Użytkownicy. Aktem rejestracji Użytkownik akceptuje i uznaje wobec siebie za wiążące postanowienia OZU. Dane osobowe wyświetlane są tylko w Ogłoszeniach Samochodowych i Pasażerskich, dostęp do nich mają tylko zarejestrowani Użytkownicy. Przekazywanie i niezgodne z prawem wykożystanie danych dostępnych w Systemie zarejestrowanym Użytkownikom jest zabronione, i wiąże się z wykluczeniem z użytkowania Systemu!

3.1.2. Aktem rejestracji Użytkownik zaakceptuje, że będzie otrzymywał e-maile związane z jego działalnością w Systemie (np. rezerwacja miejsc, otrzymano wiadomość itd.), oraz że rezygnacja z tych e-maili nie jest możliwa.

3.1.3. Usługodawca najwyżej raz w tygodniu może informować Użytkowników o aktualnościach związanych z Systemem drogą e-mailową (newsletter). Newsletter otrzymują włącznie ci Użytkownicy, którzy tej funkcji w Systemie na stronie "Dane osobowe" nie zablokują. Rezygnacja z newslettera jest możliwa również klikając w odnośnik znajdujący się na dolnej części każdego newslettera.

3.1.4. Do pewnych funkcji strona wykorzystuje tzw. pliki cookies, które są danymi przechowywanymi na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta przy przeglądaniu strony. Regulamin Plików Cookie Motara jest dostępny kliknięciem tutaj. Dostarcza on szczegółowych informacji na temat używanych plików cookie. Korzystaniem ze Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Strona korzystała z plików cookie, zgodnie z Regulaminem Plików Cookie

3.1.5. Usunięcie rejestracji jest możliwe poprzez funkcję "Usunięcie rejestracji" na stronie "Modyfikacja, uzupełnienie i ustawienia danych osobowych" w profilu użytkownika. Usługodawca przy usunięciu rejestracji usuwa dane Użytkownika, zachowuje Nazwę Użytkownika, numer telefonu i konto e-mail w celu zapobiegania rejestracji na nowo. Jedynym celem tego procederu jest zapobieganie ponownej rejestracji mającej na celu usunięcie negatywnych opinii w serwisie.

3.1.6. Firma Oszkar.com telekocsi Kft., jako zarządzca danych, została wpisana do ewidencji przez Narodowy Urząd Ochrony Informacji i Wolności Informacyjnej na podstawie ust. 6 Art. 68 Ustawy CXII z 2011 r. o prawie do samostanowienia informacyjnego oraz o wolności informacyjnej, z następującymi danymi i pod następującym numerem ewidencyjnym:

Zarządca danych Oszkar.com telekocsi Kft.
Siedziba/adres 1133, Budapeszt, Hegedűs Gy. u. 67. 5/4, Węgry
określenie zarządzania danymi "Rejestracja na stronie internetowej. W przypadku danych obowiązkowo podanych przez Użytkownika, celem zarządzania danymi jest identyfikacja uprawnień Użytkownika, utworzenie kontaktu pomiędzy Użytkownikami, możliwość wysyłania wiadomości systemowych."
Numer ewidencyjny zarządzania danymi NAIH-81509/2014.4

3.1.7. Usługodawca zastrzeża sobie prawo do zapewnienia dostępu partnerom zewnętrznym do danych publicznie dostępnych na interfejsie motar.pl, poprzez istniejące i stale rozwijane REST API.

3.2. PRZEKAZYWANIE DANYCH

3.2.1. Nazwa zarządcy danymi: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Sideziba: 1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32., Węgry
Zakres przekazywanych danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, konto e-mail, numer konta bankowego
Cel przekazywania danych: świadczenie pomocy Użytkownikom w ramach obsługi klienta w trakci dokonywania płatności online, potwierdzanie transakcji, oraz fraud-monitoring prowadzony w celu ochrony użytkowników. W przypadku zaakceptowania płatności online kontrola bezpieczeństwa transakcji (fraud) oraz zarządzanie płatnościami.


4. Rejestracja
4.1. Niektóre usługi Systemu (wyszukiwanie, wgląd w szczegóły trasy, subskrypcja na obserwator ogłoszeń) są dostępne również bez rejestracji dla każdej osoby posiadającej zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych według obowiązującego prawa węgierskiego. Niektóre usługi (np. nadanie ogłoszenia, rezerwacja miejsc, podanie opinii ird.) są uwarunkowane rejestracją i zalogowaniem. Rejestracja do Systemu jest bezpłatna.

4.2. Rejestracja jest możliwa na jednym z interfejsów użytkowników Systemu pod punktem menu "Rejestracja", drogą wypełnienia pól z danymi, lub za pomocą profilu Facebooka. W tym ostatnim przypadku obowiązują też zasady użytkowania Facebooka. Niezbędnym warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie OZU. W przypadku pomyślnej rejestracji Usługodawca wysyła Użytkownikowi e-maila z potwierdzeniem, który może korzystać z Usługi po potwierdzeniu rejestracji.

4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędów we wprowadzaniu danych i z umyślnego lub złośliwego błędnego podania danych oraz za ewentualne problemy techniczne zaistniałe w trakcie wprowadzania danych.

4.4. Aktem Rejestracji Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę, aby Usługodawca zarządzał jego danymi niezbędnymi do świadczenia Usługi, zgodnie z warunkami zawartymi w punkcie 3 niniejszych OZU.
Usunięcie rejestracji jest możliwe poprzez funkcję "Usunięcie rejestracji" na stronie "Modyfikacja, uzupełnienie i ustawienia danych osobowych" w profilu użytkownika. Usługodawca przy usunięciu rejestracji usuwa dane Użytkownika, zachowuje Nazwę Użytkownika, numer telefonu i konto e-mail w celu zapobiegania rejestracji na nowo. Jedynym celem tego procederu jest zapobieganie ponownej rejestracji mającej na celu usunięcie negatywnych opinii w serwisie.

5. Warunki korzystania z Usługi
5.1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie w przypadku, jeśli jest osobą zdolną do czynności prawnych, lub jest osobą o ograniczonej zdolności do czynności prawnych samodzielnie zarządzającą swoimi dochodami, lub posiada jednoznaczną zgodę swojego opiekuna. Aktem rejestracji Użytkownik uznaje i gwarantuje, że według zasad zawartych w OZU jest uprawniony do korzystania z Usługi.

6. Obowiązki Użytkowników
6.1. Użytkownicy mogą korzystać z Usługi wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za czynności wykonane pod jego Nazwą Użytkownika, oraz za zachowanie w tajemnicy chroniącego nazwę hasła. Jeśli Użytkownik dowie się, że do jego hasła uzyskała lub mogła uzyskać dostęp nieuprawniona osoba trzecia, jest zobowiązany niezwłocznie zmienić swoje hasło. Jeśli przypuszcza się, że nieuprawniona osoba trzecia w jakikolwiek sposób dopuszcza się nadużyć korzystając z hasła Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

6.3. Treść opublikowana przez Użytkownika wyraża wyłącznie poglądy Użytkownika. Jest zabronione opublikowanie w Systemie takiej treści, która mylnie stwarza wrażenie, iż Usługodawca zatwierdził lub zgadza się z treścią opublikowaną przez Użytkownika. Za treść opublikowaną przez Użytkownika oraz za powstałe w związku z nią ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby opublikowana przez niego w Systemie treść nie łamała praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.

6.4. Użytkownik sam odpowiada za swoje dane podane w Systemie, szczególnie za aktualność i poprawność danych kontaktowych, jak np. konto e-mail, numer telefonu, dane samochodu. Sprawdzanie danych Użytkownika nie wchodzi w zakres kompetencji Usługodawcy, lecz fałszywe dane podane umyślnie lub w sposób złośliwy mogą pociągnąć za sobą kroki prawne.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że reklamowanie innych stron internetowych lub własnych produktów czy usług Użytkownika bez zgody Usługodawcy jest zabronione. Na temat możliwości reklamowania w Systemie informacja jest dostępna drogą e-mailową poprzez konto info@motar.pl.

7. Obowiązki Kierowców
7.1. Kierowca w celu podzielenia kosztów podróży może wymagać ustalonego przez niego wkładu w koszty podróży od przewożonych przez niego Pasażerów. Miejsce i czas wyjazdu podane przez Kierowcę mają charakter obowiązkowy. Jeśli u kierowcy miejsce zarezerwował już co najmniej jeden Pasażer, dokonanie zmiany podanego miasta wyjazdu i dojazdu oraz daty podróży nie jest możliwe, a zmiana dokładnego punktu i czasu wyjazdu i dojazdu jest możliwa tylko co najmniej 12 godzin przed podanym czasem rozpoczęcia podróży. Odwołanie podróży z przyczyn generalnych jest możliwe do dokonania w Systemie najpóźniej 12 godzin przed podanym czasem rozpoczęcia podróży, o tym fakcie Pasażerowie, którzy zarezerwowali miejsca do tej pory, otrzymają powiadomienie w automatycznej wiadomości e-mailowej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za akuteczność doręczenia automatycznej wiadomości e-mailowej, dlatego Kierowca jest zobowiązany upewnić się drogą rozmowy telefonicznej o tym, że Pasażerowie rezerwujący miejsce na podróż zostali poinformowani o zmianie. Jeśli na kurs jeszcze nie zarezerwował miejsca żaden Pasażer, ogłoszenie może być dowolnie modyfikowane.

7.2. Kierowca jest zobowiązany do ciągłej aktualizacji danych swoich ogłoszeń opublikowanych w Systemie. Jeżeli Kierowca publikuje w Systemie ogłoszenia z niewłaściwymi danymi, Usługodawca jest uprawniony do usunięcia tych ogłoszeń, o czym informuje Kierowcę. Jeżeli Kierowca nie zalogował się w Systemie przez 40 dni poprzedzających usunięcie jego ogłoszenia zawierającego niewłaściwe dane, Usługodawca nie jest zobowiązany do poinformowania go o usunięciu ogłoszenia.

7.3. Kierowca nie jest zobowiązany do czekania na Pasażera ponad 15 minut w ustalonym miejscu spotkania, i może opublikować negatywne doświadczenie na profilu Użytkownika w Systemie.

7.4. Po dojeździe do miasta dojazdu Kierowca jest zobowiązany do dostarczenia Pasażera według wstępnych ustaleń do domu lub do miejsca publicznego dostępnego komunikacją miejską.

7.5. Jeżeli Kierowca w ciągu miesiąca (rzutowanie na miesiąc kalendarzowy) przewiezie na trasach krajowych ponad 40 Pasażerów, jest zobowiązany do zakupu Pakietu Komercyjnego.

7.6. Jeżeli kierowca w ciągu tygodnia ogłasza ponad 4 kursy międzynarodowe o długości ponad 250 km lub ogłasza przewozy pojazdem umożliwiającym przewóz ponad 5 osób, jest zobowiązany do zakupu Pakietu Komercyjnego.

7.7. Kierowca jest zobowiązany do przekazania Opłat Rejestracyjnych zapłaconych przez Pasażerów na rzecz Usługodawcy poprzez którąś ze wskazanych metod płatności (płatność kartą bankową, przelew, doładowanie kredytów, wpłata w gotówce w banku, wpłata w gotówce w siedzibie Usługodawcy), w podanym terminie.

7.8. Kierowca po każdej zrealizowanej Podróży jest zobowiązany zapisać w Systemie ocenę Pasażerów.

7.9. Kierowca jest zobowiązany utrzymywać swój pojazd używany na Trasach w stanie technicznym umożliwiającym przewóz Pasażerów i bezpieczny udział w ruchu drogowym. Kierowca jest zobowiązany bezpośrednio przed wyruszeniem w trasę rozważnie i dokładnie upewnić się, że pojazd zarówno w sensie prawnym i technicznym - zgodnie z obowiązującymi przepisami - pod każdym względem odpowiada wymogom udziału w ruchu drogowym. (np., lecz nie wyłącznie: pojazd posiada ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie obowiązkowe, Kierowca posiada ważne prawo jazdy na pojazd wykonujący kurs itd.)

7.10. Kierowca jest zobowiązany stawić się w miejscu wyjazdu w stanie umożliwiającym prowadzenie pojazdu mechanicznego. W trakcie podróży jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Pasażera.

7.11. Kierowca jest zobowiązany w trakcie każdej podróży trzymać przy sobie własne dokumenty tożsamości, prawo jazdy oraz dokumenty samochodu.

7.12. W przypadku trasy międzynarodowej kierowca jest zobowiązany upewnić się o prawie Pasażera do podróżowania poprzez sprawdzenie obecności upoważniającego go do tego dokumentu, zapobiegając w ten sposób nieumyślnemu przemycaniu ludzi.

8. Obowiązki Pasażerów
8.1. Pasażer jest zobowiązany stawić się w ustalonym miejscu i czasie w stanie umożliwiającym podróż, lub zadbać o odpowiednie poinformowanie Kierowcy, jeśli z jakiegoś powodu nie jest w stanie stawić się na czas, lub odstąpi od podróży. Odpowiednie poinformowanie jest dokonane, jeśli Kierowca w jakiś sposób (sms, e-mail, telefon itd.) potwierdzi Pasażerowi, że otrzymał informację o odstąpieniu od podróży.

8.2. Pasażer w miejscu dojazdu (mieście docelowym) jest zobowiązany zapłacić Kierowcy opłatę zawartą w Ogłoszeniu Samochodowym lub ustaloną wstępnie, która zawiera ustalony przez Kierowcę wkład w koszty podróży i ewentualną opłatę rezerwacyjną. Metodą płatności może być gotówka lub płatność elektroniczna, jeżeli Kierowca honoruje płatność online. Spod powyższych wyjątek stanowi opłata drogowa uregulowana przedpłatą online, wówczas Pasażer jest zobowiązany na rządanie Kierowcy przekazać kartę pokładową lub kod wstępu. (Patrz: rozdział 11, przedpłata online)

8.3. Pasażer jest zobowiązany zapisać w Systemie ocenę Kierowcy po każdej zrealizowanej lub zawiodłej podróży.

8.4. Jeżeli Kierowca nie pojawi się w ustalonym miejscu spotkania, lub z własnej winy pojawi się ze znacznym opóźnieniem, Pasażer może ten fakt oraz inne negatywne uwagi opublikować w Systemie na profilu Kierowcy.

8.5. Pasażer jest zobowiązany w trakcie każdej podróży trzymać przy sobie własne dokumenty tożsamości, w przypadku trasy międzynarodowej również ważny dokument podróży. W przypadku trasy międzynarodowej, jeśli Kierowca tego zarząda, Pasażer jest zobowiązany pokazać Kierowcy swój ważny dokument podróży przed rozpoczęciem podróży. W przypadku braku ważnego dokumentu podróży, lub jeśli Pasażer odmówi jego pokazania, oraz w przypadku gdy Pasażer stawił się w stanie nieodpowiednim do odbycia podróży, Kierowca może odstąpić od przewiezienia Pasażera.


9. Opłata rejestracyjna i związene z nią obowiązki Użytkowników
9.1. SYSTEM POŚREDNICZONYCH OPŁAT REZERWACYJNYCH

9.1.1. Opracowanie, utrzymywanie i eksploatacja Systemu eksploatowanego Przez Usługodawcę wiążą się z ogólnymi i specyficznymi kosztami. W celu zapewnienia finansowania ciągłego i bezpiecznego działania Usługodawca stosuje system opłat rezerwacyjnych.

9.1.2. Opłata rezerwacyjna jest opłatą płaconą przez Pasażerów za podróże zrealizowane za pośrednictwem Usługi.

9.1.3. Opłatę rezerwacyjną Pasażer wypłaca Kierowcy. Kierowca jest zobowiązany dostarczyć zapłacone przez Pasażerów opłaty rezerwacyjne Usługodawcy, w podanym terminie, drogą którejś ze wskazanych metod płatności (płatność kartą bankową, przelew, uregulowanie z poprzednio doładowanego konta kredytów, wpłata w gotówce w banku, wpłata w gotówce w siedzibie Usługodawcy).

9.1.4. Obowiązkowi płatności od 27 listopada 2015 r. podlegają wszystkie trasy krajowe i międzynarodowe, z wyjątkiem tras krótszych od 50 km.

9.1.5. Kierowca, w przypadku jeśli jest zobowiązany do wystawienia faktury, na fakturze wystawionej Pasażerowi opłatę rezerwacyjną wymienia odrębnie, oddzielnie od opłaty drogowej, jako usługę pośredniczoną. Tak według Art. 38 Ust. 1 Ustawy o Podatkach Lokalnych suma zafakturowana jako opłata rezerwacyjna może zostać potrącona z podstawy lokalnego podatku przedsiębiorców, na podstawie niniejszej Umowy i faktury o opłacie rezerwacyjnej wystawionej przez Usługodawcę.

9.1.6. Opłata rezerwacyjna jest inna w przypadku stałego i ustalonego przez strony wkładu w koszty podróży, jej kwotę zawierają poniższe tabele:

Kwota wkładu w koszty podróży Opłata rezerwacyjna płacona przez Pasażera
0-7 zł bezpłatne
8-12 zł 0,50 zł
13-22 zł 1 zł
23-32 zł 1,50 zł
33-42 zł 2 zł
43-62 zł 3 zł
63-82 zł 4 zł
83-102 zł 5 zł
103-122 zł 6 zł
i tak dalej...


9.1.7. Jeżeli w ogłoszeniu nie podano sumy wkładu w koszty podróży, opłata rezerwacyjna będzie zależna od długości trasy, według poniższej tabeli:

Długość trasy w km Opłata rezerwacyjna płacona przez Pasażera
1 - 50 km bezpłatne
51 - 150 km 2 zł
151 - 250 km 5 zł
251 - 350 km 8 zł
351 - 450 km 11 zł
451 - 550 km 14 zł
551 - 650 km 17 zł
i tak dalej...


9.1.8. W przypadku płacenia wkładu w koszty podróży w Euro/Funtach angielskich/Frankach szwajcarskich, opłata rezerwacyjna również będzie płatna w Euro/Funtach angielskich/Frankach szwajcarskich, jej sumę zawierają poniższe tabele. Podobnie do tras płatnych w złotych, kwota opłaty rezerwacyjnej jest inna w przypadku stałego i ustalonego wkładu w koszty podróży.

Kwota wkładu w koszty podróży Opłata rezerwacyjna płacona przez Pasażera
do 2 EUR/GBP/CHF bezpłatne
3-6 EUR/GBP/CHF 0.25 EUR/GBP/CHF
7-11 EUR/GBP/CHF 0.5 EUR/GBP/CHF
12-16 EUR/GBP/CHF 0.75 EUR/GBP/CHF
17-26 EUR/GBP/CHF 1 EUR/GBP/CHF
27-46 EUR/GBP/CHF 2 EUR/GBP/CHF
47-66 EUR/GBP/CHF 3 EUR/GBP/CHF
i tak dalej...

Długość trasy w km Opłata rezerwacyjna płacona przez Pasażera
1 - 50 km bezpłatne
51 - 150 km 0.4 EUR/GBP/CHF
151 - 250 km 1 EUR/GBP/CHF
251 - 350 km 1.6 EUR/GBP/CHF
351 - 450 km 2.2 EUR/GBP/CHF
451 - 550 km 2.8 EUR/GBP/CHF
551 - 650 km 3.4 EUR/GBP/CHF
i tak dalej...

9.1.9. Jeśli Kierowca podaje nieracjonalnie niską cenę w porównaniu do długości trasy (mniej niż 0,10 zł/pasażer/km, lub mniej niż 0,025 EUR/pasażer/km, 0,02 GBP/pasażer/km lub 0,03 CHF/pasażer/km), automatycznie aktywuje się kalkulacja opłaty rezerwacyjnej na podstawie długości trasy.

9.1.10. Jeżeli w ogłoszeniu nie została podana kwota wkładu w koszty podróży, a długość trasy jest niemożliwa do obliczenia, opłata rezerwacyjna jednolicie wynosi 17 zł na pasażera.

9.1.11. Waluta opłaty rezerwacyjnej jest identyczna z walutą opłaty za przejazd (jest możliwe podać PLN, EUR, GBP, CHF). Jej uiszczenie może się odbyć w złotych albo w Euro, wedle wyboru Kierowcy. Kalkulacja sumy do zapłaty odbywa się według kursu Węgierskiego Banku Narodowego ważnego na dzień wystawienia wezwania do zapłacenia opłat.

9.1.12. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona, jeżeli
 • Pasażer potwierdził, że podróż się odbyła, LUB
 • Kierowca potwierdził, że podróż się odbyła, LUB
 • minęły 3 dni od podróży, i żadna ze stron nie wysłała potwierdzenia
9.1.13. System korzystając z powyższych tabeli wylicza kwotę opłaty rezerwacyjnej do zapłaty przez Pasażera dla Usługodawcy, i w przypadku ceny stałej w ogłoszeniach trafiających do Wykazu pokazuje już ceny powiększone opłatą rezerwacyjną. Czyli Kierowca od Pasażera już otrzyma kwotę powiększoną o opłatę rezerwacyjną. System śledzi zmiany Opłaty rezerwacyjnej (również w przypadku, jeśli w Ogłoszeniu samochodowym zostaje podana cena według ustalenia), i jeżeli suma zagregowanych opłat rezerwacyjnych osiągnie 7 złotych, Kierowca dostanie wiadomość e-mailową o dokładnej kwocie opłaty rezerwacyjnej do zapłacenia. Opłatę płacą więc Pasażerowie, ale Usługodawcy przekazują ją Kierowcy.

9.1.14. Ze względu na to, że system opłat rezerwacyjnych funkcjonuje na podstawie zaufania - w przypadku rezygnacji z podróży przez którąkolwiek stronę nie powstaje obowiązek płacenia opłaty rezerwacyjnej, a Kierowca ma również możliwość późniejszego zaznaczenia podróży jako niezrealizowanej - Usługodawca ciągle monitoruje liczbę rezygnacji pasażerów z podróży danego Kierowcy. Jeżeli któregoś Kierowcę charakteryzuje o 5% większa liczba rezygnacji pasażerów od miesięcznej średniej liczonej w całym Systemie na trasę obsługiwaną przez Kierowcę, Kierowca trafi na listę obserwacji, o czym zostaje przez Usługodawcę poinformowany.

9.1.15. Usługodawca zastrzega sobie prawo, aby w przypadku znacznie wyższej proporcji rezygnacji wymagać od danego Kierowcy dostarczenia szczegółowych danych, a jeśli Kierowca nie jest w stanie wiarygodnie udowodnić, że nie nadużywał otwartości Systemu, Usługodawca jest uprawniony do
 • przekwalifikowania Kierowcy do systemu płacenia opłat na podstawie kontaktów, w szczegółach opisanego w punkcie 9.B ninejszych OZU,
 • przejściowo lub definytywnie ograniczyć dostęp Kierowcy do Systemu
9.1.16. Opłata rezerwacyjna może zostać uiszczona w następujące sposoby, po zalogowaniu się na Stronę Internetową w punkcie menu "Finanse" Profilu Użytkownika:
 • płatność kartą bankową (możliwe do ustawienia na automatyczne obciążenie karty), w złotych i Euro można płacić bez opłat za wymianę walut. W przypadku płacenia kartą z konta w innej walucie, stosowane są warunki wymiany banku, który wydał kartę.
 • przelewem - można przelać na konta w złotych lub w Euro
 • doładowaniem konta kredytów w Systemie. W tym przypadku może być doładowana poprzednio wybrana ilość kredytów, z której System automatycznie ureguluje również Opłatę rezerwacyjną. Manualna płatność kredytami jest również możliwa, oraz można też zablokować automatyczne regulowanie. Konto kredytów może być doładowane po zalogowaniu w punkcie menu Finanse, klikając w następujący odnośnik. Konto może być doładowane w złotych i w Euro, co może być ustawione w menu rozwijanym wyboru waluty.
 • wpłatą w gotówce w bankach aktualnie prowadzących konta Usługodawcy
 • w gotówce, we wstępnie ustalonym terminie, w biurze Usługodawcy w Budapeszcie (uzgadnianie terminu jest możliwe telefonicznie pod numerem +36 1/6333-696 lub drogą wysłania e-maila na konto info@motar.pl)
9.1.17. Jeżeli u Kierowcy jeden lub kilku Pasażerów zarezerwuje miejsce online, System automatycznie usiłuje z wpłyniętych w ten sposób sum uregulować aktualną Opłatę rezerwacyjną. Jeśli kwota Opłaty rezerwacyjnej jest niższa niż opłaty drogowe wpłynięte na rzecz Kierowcy online, System traktuje Opłatę rezerwacyjną za uregulowaną, a Kierowca otrzymuje kwotę pomniejszoną o Opłatę rezerwacyjną oraz Opłatę tranzakcyjną. Jeżeli kwota Opłaty rezerwacyjnej jest wyższa niż opłaty drogowe wpłynięte na rzecz Kierowcy online, Kierowca jest zobowiązany do uregulowania pozostałej części Opłaty rezerwacyjnej po odliczeniu wpłyniętej z płatności online kwoty opłat drogowych.

9.1.18. Jeżeli Kierowca nie ureguluje zaległej Opłaty rezerwacyjnej w podanym terminie, jeśli w ogłoszeniach Kierowcy figuruje konkretna cena, i zezwolił możliwość przedpłatności online, jego ogłoszenia pozostają widoczne w Wykazie przez najwyżej 2 tygodnie, ale rezerwacja miejsc na obsługiwane przez niego podróże będzie możliwa już tylko drogą przedpłaty online, do chwili uregulowania zaległości. Jeśli w międzyczasie zapłaci Usługodawcy Opłatę rezerwacyjną, jego Ogłoszenia samochodowe od razu powrócą w stan oryginalny, więc opłata drogowa będzie możliwa do zapłacenia w każdy podany przez Kierowcę sposób.

9.1.19. Jeżeli
 • Kierowca nie uregulował opłaty w ciągu 2 tygodni, lub
 • w ogłoszeniu samochodowym nie widać konkretnej ceny (np. figuruje cena według ustalenia, albo przedział między dwiema sumami), lub
 • Kierowca nie zezwolił możliwości przedpłaty online,
to jeśli Opłata rezerwacyjna nie wpłynie w podanym terminie, System przestawia ogłoszenia Kierowcy w stan nieaktywny (czyli nie będą widoczne w Wykazie), do chwili wpłynięcia Opłaty rezerwacyjnej. Poza tym Usługodawca staje się uprawniony do przekazania zaległych zobowiązań do swoich partnerów w dziedzinie egzekucji należności. Koszty egzekucji należności obciążają niepłacącego Użytkownika, i pojawiają się jako obciążenie na fakturze wystawionej przez partnera egzekutora. Sumę przekazaną do egzekucji należności można uregulować wyłącznie partnerowi egzekutorowi, na podstawie wystawionej przez niego faktury. W przypadku nieskuteczności egzekucji należności Usługodawca może dochodzić swoich praw drogą sądową.

Chwilą zapłacenia zaległych Opłat rezerwacyjnych ogłoszenia Kierowcy stają się ponownie aktywne.

9.1.20. O Opłacie rezerwacyjnej Kierowca otrzymuje zawiadomienie e-mailowe, w chwili gdy suma Opłaty rezerwacyjnej osiągnie 7 złotych, lecz maksymalnie raz w tygodniu.

9.1.21. Jeżeli Kierowca trzy razy z rzędu ureguluje Opłatę rezerwacyjną w terminie, na stronie Ustawień Personalnych może ustawić zamiast częstotliwości tygodniowej preferencję płatności miesięcznej. W systemie płatności miesięcznej Kierowca może przekazać najdawniej aktualną nieuregulowaną Opłatę rezerwacyjną najpóźniej miesiąc po dniu jej stania się aktualną, jeżeli suma zaległości nie przekroczy 70 złotych. W chwili osiągnięcia zaległości Opłaty rezerwacyjnej rzędu 70 zł zaległość staje się od razu aktualna. O aktualności zapłat w systemie płatności miesięcznej Kierowca otrzymuje powiadomienia e-mailowe i SMS-owe na identycznych poziomach informowania jak w systemie normalnym.

9.1.22. O nie zrealizowanych podróżach Kierowca jest zobowiązany zapisać opinię w Systemie. Kiedy to się dokona, z punktu menu Finanse Profilu Użytkownika zostanie usunięta Opłata rezerwacyjna zaliczona na dany kurs, a System obliczy na nowo Opłatę rezerwacyjną do zapłacenia.

9.1.23. Po upływie 3 dni od daty podróży System potraktuje jako zrealizowane wszystkie kursy, o których nie wpłynęła sprzeczna informacja. Jeżeli z opinii Kierowcy lub Pasażera wynika, że podróż została zrealizowana, System również traktuje kurs jako zrealizowany. Jeżeli w kwestii realizacji kursu nie ma zgody między Kierowcą a Pasażerem, Usługodawca zbada sprawę.

9.1.24. Ceny uwzględnione w niniejszym rozdziale są cenami brutto. Opłaty rezerwacyjne płatne za kursy krajowe zawierają podatek VAT, zaś w zakresie opłat rezerwacyjnych płatnych za kursy międzynarodowe obowiązek płacenia podatku VAT nie zaistnieje, bowiem na podstawie Art. 110 w związku z Art. 105 Ustawy CXXVII. z 2007 r. o podatku VAT (Ustawa VAT) pośrednictwo agenturalne związane z przewozem osób z zagranicznym punktem wsiadki lub wysiadki jest zwolnione z podatku.

9.2. SYSTEM OPŁAT POŚREDNICTWA NA PODSTAWIE KONTAKTóW

9.2.1. Tym - głównie komercyjnym - Użytkownikom, u których nie jest możliwe odpowiadające prawdziwej sytuacji śledzenie realizacji rezerwacji, natomiast nie podejmują się obowiązku zapłacenia pośredniczonej Opłaty rezerwacyjnej za każdy kurs zaznaczony w Systemie jako zrealizowany, zamiast stosowania sankcji opisanych w punkcie 14 OZU istnieje możliwość zastosowania płatności opłat za pośrednictwo na podstawie kontaktów.

9.2.2. Przejście w system płatności na podstawie kontaktów może nastąpić
 • a.) na wyraźną prośbę Kierowcy lub
 • b.) Na podstwie decyzji Usługodawcy, jeśli może być udowodniona któraś z działalności opisanych w punkcie 14 g. OZU. W tym przypadku Usługodawca poinformuje Kierowcę na piśmie.

9.2.3. Kierowca włączony w system płatności na podstawie kontaktu nie ma obowiązku przekazywania Opłaty rezerwcyjnej zapłaconej przez Pasażera po zrealizowanych kursach według Podrozdziału 9.A. Zamiast tego, ma on obowiązek płacenia Opłaty kontaktowej za każdy przypadek, kiedy Pasażerowie zainicjują kontakt z Kierowcą na podstawie ogłoszenia zamieszczonego w systemie Motar. Te inicjatywy kontaktu ze strony Pasażera mogą być następujące:
 • Rezerwacja miejsca na ogłoszeniu Kierowcy (w trakcie której Pasażer otrzyma dane kontaktowe Kierowcy)
 • Wysłanie wiadomości wewnętrznej Kierowcy w Systemie
 • Obejrzenie numeru telefonu Kierowcy w Systemie (bez rezerwacji dla Pasażera możliwe tylko w przypadku Kierowców Komercyjnych)

9.2.4. Z powyższych inicjatyw kontaktu w przypadku jednego Pasażera i jednego konkretnego ogłoszenia samochodowego Kierowca ma obowiązek płacenia Opłaty kontaktowej tylko w przypadku pierwszej. (Tak np. jeżeli Pasażer przed dokonaniem rezerwacji wyśle wiadomość wewnętrzną Kierowcy, po czym zarezerwuje miejsce na ogłoszeniu Kierowcy, w przypadku tego Pasażera i ogłoszenia Opłata kontaktowa zostanie naliczona tylko raz.

9.2.5. Opłata kontaktowa jest określonym (mniejszym niż 100) procentem Opłaty rezerwacyjnej do płacenia za daną podróż. Ten procent zostaje ustalony wobec danego Kierowcy przez Usługodawcę, uwzględniając dane statystyczne korzystania z Systemu przez Kierowcę, w kontekście danych statystycznych innych Kierowców.

9.2.6. Jeżeli Kierowca nie zgadza się z korzystania zaoferowanego mu systemu opłat za pośrednictwo na podstawie kontaktów, lub nie zgadza się z kwotą Opłaty kontaktowej,
 • w ciągu 30 dni od znalezienia się w systemie opłat za pośrednictwo na podstawie kontaktów może poprosić o przywrócenie go do systemu pośredniczenia Opłat rezerwacyjnych. Usługodawca w tym przypadku musi w ciągu 10 dni rozpatrzyć prośbę, i w razie spełnienia poniższych warunków przywróci Kierowcę z systemu opłat za pośrednictwo na podstawie kontaktów do systemu pośredniczenia Opłat rezerwacyjnych:
  • Kierowca w ciągu ostatnich 30 dni nie złamał OZU, szczególnie ich 14 punktu.
  • Kierowca nie zalega żadnymi opłatami wobec Usługodawcy
  • Kierowca wcześniej jeszcze nie został przeniesiony z powrotem z systemu opłat za pośrednictwo na podstawie kontaktów do systemu pośredniczenia Opłat rezerwacyjnych
 • może podjąć decyzję o zaniechaniu użytkowania Systemu


10. Kwestia odpowiedzialności
10.1. Zadanie Usługodawcy ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podjęcia kontaktu pomiędzy Kierowcami a Pasażerami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne, zaistniałe podczas wspólnej podróży zdarzenia, szkody, za prawdziwość podanych przez Użytkowników danych, za utratę jakichkolwiek danych, lub za szkody powstałe wskutek ewentualnego wadliwego funkcjonowania usługi lub jej czasowej nieosiągalności.

10.2. Z Systemu każdy Użytkownik korzysta wyłącznie na własną odpowiedzialność, co przy zaakceptowaniu OZU w trakcie rejestracji przyjmuje do wiadomości.

10.3. Za treść opublikowaną przez Użytkownika, oraz za wszelkie ewentualnie powstałe w związku z nią szkody materialne i niematerialne, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, aby opublikowana przez niego w Systemie treść nie łamała w sposób pośredni lub bezpośredni praw osób trzecich lub przepisów prawa.

10.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i redundancje w Usłudze spowodowane przez nieodpowiednie działanie urządzeń komputerowych, systemów komputerowych online, serwerów, providerów lub oprogramowań, przepełnienia Internetu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej (łącznie, lecz nie wyłącznie: wojny, katastrof żywiołowych, strajków, zamieszek, zawieszeń pracy i podobnych przypadków).

10.5. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w celu przewozu zwierząt, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zwierzęcia, oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie przewozu. Zbadanie i ustalenie tego, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody, leży poza zakresem kompetencji Usługodawcy.

10.6. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w celu przesyłki bagażu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie bagażu, za jego treść, oraz za ewentualne szkody powstałe podczas transportu. Zbadanie i ustalenie tego, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody, leży poza zakresem kompetencji Usługodawcy.

10.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń pojawiających się na Stronie Internetowej. Usługodawca publikuje ogłoszenia uwzględniając przepisy Ustawy nr. CVIII. z 2001 r. o niektórych kwestiach związanych z elektronicznymi usługami komercyjnymi oraz usługami związanymi ze społeczeństwem informacyjnym, oraz Ustawy nr. LVIII. z 1997 r. o komercyjnej działalności reklamowej.

11. Płatność online
11.1. W Systemie jest dostępna możliwość bezpiecznej płatności online pomiędzy Użytkownikami, za pomocą systemu płatności Simple zapewnianym przez firmę OTP Mobil Kft.

11.2. W trakcie płatności online - jeżeli Użytkownik wybierze ten sposób - System przekierowuje Użytkownika na bezpieczny interfejs płatniczy eksploatowany przez OTP Mobile Kft. W stosunku do płatności i do związanych z nią regulacji na temat ochrony danych obowiązują ogólne warunki kontraktowe firmy OTP Mobile Kft. O systemie płatności OTP Mobil szczegółowa informacja jest dostępna na stronie www.otpmobil.hu.

11.3. Od chwili zgłoszenia się Kierowcy na akceptację płatności online poprzez wypełnienie formularza online z podaniem jego danych zawartych w punkcie 3.2.1. oraz zawierając umowę online z firmą OTP Mobil Kft., jego pasażerom w przypadku płatności na miejscu poza płatnością gotówką będzie również do dyspozycji możliwość płatności online. W trakcie podróży wygodnie, online może zostać uregulowana opłata za przejazd, która - po odliczeniu Opłaty rezerwacyjnej (patrz punkt 9. OZU) i bankowej opłaty tranzakcyjnej (patrz opis usługi) Usługodawca Finansowy przelewa na konto bankowe Kierowcy po rozliczeniu tygodniowym. Nie ma możliwości zainicjowanego przez Pasażera odwołania dokonanej na miejscu płatności online.

11.4. Jeżeli Kierowca zgłosił się na akceptację płatności online, i przy nadaniu ogłoszenia zezwala na przedpłatę online, Pasażer po rezerwacji miejsca, ale jeszcze przed rozpoczęciem podróży może zapłacić za przejazd swoją kartą bankową, przez Internet. Przy każdym ogłoszeniu jest możliwość uczynienia przedpłaty online wyłączną lub opcjonalną.

11.5. Kierowca może potwierdzić realizację podróży kodem znajdującym się u Pasażera, który Pasażer otrzymał w trakcie przedpłaty online. Kierowca jest uprawniony do ściągnięcia sumy pomniejszonej o Opłatę rezerwacyjną (patrz punkt 9. OZU) i bankową opłatę tranzakcyjną (patrz opis usługi) z systemu płatności, kiedy po odbyciu podróży on lub Pasażer potwierdził, że podróż się odbyła. Pieniądze zostaną przelane Kierowcom w każdy piątek, i będą zawierały opłaty za te przejazdy, których odbycie zostało potwierdzone przez Kierowcę lub Pasażera do wczesnego rana środy danego tygodnia.
Jeżeli Pasażer zarezerwuje miejsce u Kierowcy akceptującym przedpłatę online, do płacenia System przekieruje go na interfejs płatniczy firmy OTP Mobil Kft, gdzie w sposób zwyczajny, bezpiecznie może przeprowadzić płacenie. Po tym Pasażer otrzymuje kartę pokładową, zawierającą kod. Przy przejeździe Kierowca będzie prosił o ten kod, bowiem tym może potwierdzić udany kurs i ściągnąć pieniądze.

11.6. Rezygnacja z podróży zarezerwowanej z przedpłatą online:

11.6.1. Jeżeli Pasażer zrezygnuje z podróży w ostatnich godzinach, lub nie zrezygnuje wogóle, tylko się nie pojawi, Kierowca otrzyma 80% opłaty za drogę, 20% zaś zostanie zwrócone pasażerowi. Jeśli pasażer zrezygnuje z podróży w czasie, lub do kursu nie dojdzie z winy Kierowcy, cała suma zostanie mu zwrócona. Zakres zwrotu w zależności od chwili rezygnacji pokazują poniższe 3 przykłady i grafik:

Przypadek "A": Pasażer rezerwuje swoją podróż z większym wyprzedzeniem, 20 dni przed wyjazdem. W tym przypadku może bez kosztów zrezygnować z podróży, w przypadku podróży międzynarodowej do siódmego dnia przed wyjazdem, w przypadku krajowej do trzeciego dnia. W przypadku rezygnacji po tych terminach już nie jest uprawniony do zwrotu pełnej opłaty. Jeżeli odwoła rezerwację 12 godzin przed czasem wyjazdu lub później, jest uprawniony do zwrotu 20% opłaty drogowej. (Między tymi terminami proporcjonalnie odpowiednio zmniejsza się zwracana suma.)

Przypadek "B": Pasażer rezerwuje podróż z średnim wyprzedzeniem, 4 dni przed wyjazdem. W tym przypadku może bezpłatnie zrezygnować z rezerwacji do upływu 40% czasu między rezerwacją a wyjazdem, czyli najpóźniej ok. 38 godzin przed wyjazdem. Po tym czasie już nie jest uprawniony do zwrotu pełnej opłaty. Jeżeli odwoła rezerwację 12 godzin przed czasem wyjazdu lub później, jest uprawniony do zwrotu 20% opłaty drogowej. (W międzyczasie proporcjonalnie zmniejsza się zwracana suma)

Przypadek "C": Pasażer rezerwuje miejsce w terminie bliskim podróży, 10 godzin przed wyjazdem. Również w tym przypadku może bezpłatnie zrezygnować z pordóży do upływu 40% czasu między rezerwacją a wyjazdem, czyli przez 4 godziny po dokonaniu rezerwacji. Po tym nie jest już uprawniony do zwrotu pełnej opłaty, ma prawo tylko do zwrotu 20% opłaty drogowej.Powyższy grafik informuje o proporcji zwracanych Pasażerowi pieniędzy w przypadku rezygnacji Pasażera.

11.6.2. Jeżeli do podróży nie dojdzie z winy Kierowcy, Pasażerowi - bez względu na czas rezygnacji - cała wpłacona suma jest bez reszty zwrócona.
Jeżeli Pasażer nie weźmie ze sobą karty pokładowej, w trakcie podróży Kierowca może potwierdzić przejazd również bez karty pokładowej, ale pieniądze zostaną mu wypłacone tylko jeśli
 • Pasażer nie zasygnalizuje, że do podróży nie doszło (ma na to 3 dni, po tym System automatycznie traktuje podróż jako zrealizowaną)
 • lub Pasażer potwierdzi, że do podróży istotnie doszło.
11.6.3. Jeżeli Pasażer zasygnalizuje, że do podróży nie doszło z winy Kierowcy, Kierowca natomiast, że z winy Pasażera, pieniądze nie zostaną ani wypłacone, ani zwrócone, póki Kierowca i Pasażer nie dojdą do porozumienia.

12. Transport bagażu
12.1. Mianem transportu bagażu określa się działalność, gdy nadawca bagażu nie jedzie z Kierowcą, tylko przekazuje mu przesyłkę, a Kierowca w zamian za wstępnie uzgodnioną opłatę dostarcza ją w ustalone miejsce przeznaczenia.

12.2. W przypadku transportu bagażu Kierowca ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy przewiezienie przejętej przesyłki nie stanowi łamania prawa.

12.3. W przypadku transportu bagażu miejsce przejęcia i przekazania bagażu stanowi przedmiot wzajemnego porozumienia stron.

12.4. W razie zaistnienia potrzeby przetransportowania bagażu, obowiązkiem nadawcy bagażu jest znalezienie odpowiedniego Kierowcy (Kierowców) w Systemie, i klikając w znajdujący się na stronie ogłoszenia przycisk "proszę o ofertę na transport bagażu" poprosić o odpowiednią ofertę. W prośbie o ofertę nadawca jest zobowiązany podać do wiadomości Kierowcy wszystkie szczegóły potrzebne do odpowiedzialnego udzielenia oferty, między innymi rozmiary, konsystencję, ciężar itd. bagażu, oraz ewentualnie inne potrzebne informacje, jak wartość, skłonność do stłuczenia itp.

12.5. Kierowca ma możliwość - reagując na otrzymaną prośbę o podanie oferty na transport bagażu - podać konkretną sumę, za którą jest skłonny podjąć się dostarczenia bagażu. Jeżeli się podejmie transportu, jest zobowiązany podać cenę.

12.6 Nadawca bagażu z otrzymanych ofert może wybrać najwyżej jedną. Akceptacja oferty odbywa się poprzez kliknięcie w pojawiający się obok oferty przycisk "Akceptuję ofertę".

12.7 W przypadku zaakceptowanej oferty na transport bagażu, strony drogą e-mailową otrzymają numer telefonu drugiej, w celu ułatwienia podjęcia kontaktu. Nadawca bagażu jest odpowiedzialny za przekazanie bagażu w takim opakowaniu, które zapewni, że przesyłka do przewiezienia nie wyrządzi szkody w samochodzie, w samej siebie, lub w innych przedmiotach, zwierzętach czy ludziach przewożonych samochodem.

12.8 Nadawca bagażu jest odpowiedzialny za otrzymanie podpisu Kierowcy na pokwitowaniu odbioru, który potwierdza przekazanie nieuszkodzonego bagażu. Kierowca jest zobowiązany zdobyć podpis adresata bagażu, który potwierdza dostarczenie niuszkodzonego bagażu.

12.9 Podanie danych kontaktowych w korespondencji, prośbie o ofertę lub ofercie, w sytuacji braku zaakceptowanej oferty na transport bagażu, jest dla obu stron zabronione. (patrz również punkt 14.1.g)

12.10. Po zakceptowaniu oferty na transport bagażu w Systemie można już tylko opublikować ocenę, w której można zaznaczyć skuteczność transportu.

12.11. W przypadku skutecznego transportu bagażu prowizja do zapłacenia Usługodawcy wynosi 10% zaakceptowanej oferty na transport bagażu, którą Kierowca jest zobowiązany zapłacić. Opłata pojawia się między opłatami rezerwacyjnymi, gdzie zostaje zaznaczone, że chodzi o transport bagażu. Zapłata jest możliwa w sposób identyczny jak w przypadku opłat rezerwacyjnych, patrz punkt 9.1.16.

12.12. W stosunku do terminu płatności prowizji za transport bagażu obowiązują zasady terminu płatności opłat rezerwacyjnych, patrz punkty 9.1.12. i 9.1.19.

12.13. Nie wyszczególnione tu kwestie odpowiedzialności za transport bagażu reguluje punkt "10. Kwestia odpowiedzialności".

13. Obsługa kredytów
13.1. Usługi obecnie dostępne za kredyty:
 • wyróżnienie ogłoszenia
 • zawiadomienie sms-em (o rezerwacji, o zmianach w parametrach podróży itd.)
 • wysyłanie sms-ów
13.2. Kredyty można nabyć na Stronie Internetowej w punkcie menu "saldo", poprzez bezpieczny system płatności online eksploatowany przez OTP Mobil Kft., lub drogą przelewu. Nie ma możliwości odkupienia kredytów.

13.3. Zużycie kredytu nie może zostać odwołane, czyli jeśli jeden lub więcej kredytów zostało wydanych na wyróżnienie ogłoszeń, a ogłoszenie zostaje później usunięte, wydanie kredytu nie zostaje anulowane.

14. Ograniczenie dostępu
14.1. Usługodawca jest uprawniony do ograniczenia lub zlikwidowania dostępu (usunięcia rejestracji) Użytkownika, oraz do usunięcia ogłoszeń oraz innych treści przez niego publikowanych, jeżeli Użytkownik:
 • a.) swoją działalnością nadużywa danych osobowych innych Użytkowników
 • b.) podał niezgodne z rzeczywistością dane
 • c.) korzysta z Systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • d.) swoją działalnością zagraża działalności Usługi
 • e.) umyślnie łamie interesy innych Użytkowników, dopuszcza się wobec nich nieprzyzwoitego zachowania
 • f.) wykorzystuje fora wewnętrzne Motaru lub jego wewnętrzny system wiadomości do masowego rozprzestrzeniania niechcianej komunikacji elektronicznej
 • g.) łamie interesy biznesowe Usługodawcy, szczególnie, lecz nie wyłącznie na poniższe sposoby:
  • I.) Nawołuje do podjęcia kontaktów poza Systemem, podaje lub prosi o dane kontaktowe w następujących przypadkach:
   • w wiadomości wewnętrznej przed rezerwacją miejsca
   • w opisie ogłoszenia
   • przy podaniu zawodu
   • w opisie koloru, marki samochodu
   • w tekście przedstawienia się
   • oraz w każdym innym polu, widocznym publicznie lub dla zalogowanych Użytkowników, nie przeznaczonym do tego celu
  • II.) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie rezerwacji miejsc w stosunku do podróży lub transportów bagaży organizowanych z pośrednictwem systemu
  • III.) w przypadku podróży lub transportu bagażu organizowanego z pośrednictwem systemu, wbrew obopólnej woli podróży lub transportu bagażu rezygnuje z rezerwacji miejsca, lub nawołuje towarzysza podróży do rezygnacji z rezerwacji miejsca
  • IV.) zrealizawane w rzeczywistości podróże lub transporty bagażu zaznacza w systemie jako niezrealizowane, lub nawołuje do tego towarzysza podróży.
 • h.) umieszcza w Systemie, lub na stronie Facebookowej Usługodawcy treści nieprawdziwe, sprzeczne z prawem lub nawołujące do działalności bezprawnej, rasistowskie, oszczerskie, niepokojące, obraźliwe, obsceniczne, nieprzyzwoite, gorszące, grożące, fałszywe lub wprowadzające w błąd, oraz odnośniki prowadzące do takich treści.
 • i.) prowadzi komercyjny przewóz osób bez pakietu biznesowego, lub w braku spełnienia wymogów stawianych przez aktualnie wiążące przepisy prawne

15. Wypowiedzenie
15.1. Użytkownik może z natychmiastowym efektem wypowiedzieć zaistniały pomiędzy nim a Usługodawcą, regulowany przez niniejsze OZU stosunek prawny, drogą skasowania rejestracji.
15.2. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia zaistniałego między nim a Użytkownikiem, regulowanego przez niniejsze OZU stosunku prawnego, czyli usunąć rejestrację Użytkownika, w przypadku, jeżeli Użytkownik złamie postanowienia niniejszych OZU (szczególnie w zakresie opisanym w części "Ograniczenie dostępu").


16. Prawa związane z własnością intelektualną
16.1. Dysponentem praw intelektualnych związanych z treścią opublikowaną na interfejsach użytkowych Systemu (szczególnie, lecz nie wyłącznie: znaków, tekstów, zdjęć, grafik, filmów) jest Usługodawca. Treść znajdująca się w Systemie, lub jej części, nie mogą być kopiowane i wykorzystywane bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy.


17. Obsługa skarg, rozwiązywanie sporów
17.1. Użytkownik ze swoją skargą może się zwrócić do Usługodawcy e-mailem wysłanym na konto info@motar.pl, lub w godzinach pracy telefonicznie pod numerem +36 1/6333-696. Usługodawca na wpłyniętą skargę zareaguje najpóźniej w ciągu 10 dni - nie licząc dni wolnych od pracy.

17.2. W wyniku obowiązku prawnego, Usługodawca podejmuje się korzystania z alternatywnego forum rozwiązywania sporów konsumenckich. Platforma rozwiązywania sporów online rozwinięta i eksploatowana przez Komisję Europejską jest dostępna klikając w następujący odnośnik: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Korzystanie z platformy rozwiązywania sporów online wymaga rejestracji w systemie Komisji Europejskiej, po zalogowaniu konsument może zgłosić swoją skargę poprzez stronę, jeżeli nie udało się rozwiązać sporu z firmą bezpośrednio.
Po złożeniu skargi platforma rozwiązywania sporów online natychmiast przekazuje ją drugiej stronie spornej. Po tym strony muszą dojść do porozumienia odnośnie alternatywnego forum rozwiązywania sporów, które rozpatrzy zaistniały między nimi spór. W chwili zaistnienia konsensusu co do forum rozwiązania sporu, uprawnionego do rozpatrzenia sprawy, platforma online przekaże tam skargę.
Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w ciągu 30 dni, lub jeśli platforma nie jest w stanie na podstawie podanych danych zapewnić takiego alternatywnego forum rozwiązywania sporów, które miałoby kompetencję do rozpatrzenia sporu, do dalszego przetwarzania skargi nie dochodzi.


18. Postanowienia inne
18.1. Wobec niniejszych OZU i wobec usługi świadczonej przez Usługodawcę zastosowanie znajdują przepisy prawa węgierskiego.

Budapeszt, 25 maja 2016 r. (Obowiązuje od 25 czerwca 2016 r.)